Black Knight BK-G450 squash Racket With Case

eBay