Olivetti Lettera32 Typewriter

Item Title Olivetti Lettera32 Typewriter.

eBay