Old School Sony xplod CDX-S2000 Car Stereo Radio Tuner CD/MP3 Player Head Unit

Old school Sony xplod CDX-S2000 Car Stereo Radio Tuner CD/MP3 Player Head Unit

eBay