#9 Straight Corks 15/16" x 1 3/4". Bag of 100

#9 Straight Corks 15/16" x 1 3/4". Bag of 100.

eBay