ASUS XONAR SE 5.1 Ch. 192kHz/24-bit Hi-Res 116dB SNR PCIe Gaming Sound Card

ASUS XONAR SE 5.1 Ch. 192kHz/24-bit Hi-Res 116dB SNR PCIe Gaming Sound Card. EXCELLENT CONDITION. Item SKU: S189315.

eBay