It's My F*cking Birthday Sash for Party Celebration Novelty Funny Black/Gold

eBay