Vintage 1930's Royal Model O- 503581 Portable Typewriter & Case.

Vintage 1930's Royal Model O- 503581 Portable Typewriter & Case (w/ key). 

eBay