2022 Rap Hip-Hop, R&B, Dancehall CD Promo. Kanye West, Nicki Minaj, Cardi B, Coi

Coi Leray & Nicki Minaj - Blick Blick (Clean). Coi Leray & Nicki Minaj - Blick Blick (Dirty). Coi Leray & Nicki Minaj - Blick Blick (Clean Acapella). Coi Leray & Nicki Minaj - Blick Blick (Dirty Acapella).

eBay