Vintage 1960 Royal Futura 800 Typewriter Ivory , V/Nice Types Grt.

Vintage 1960 Royal Futura 800 Typewriter Ivory , V/Nice Types Grt..

eBay