Vintage Smith -Corona Silent Portable Typewriter Black Two Tone Paint.

eBay