Avatar RDA Gunship. New Helicopter (2009). Scorpion Gunship Movie Toy Set ~ NIB

NIB Toy Set. Condition is "New".

eBay