Vtg SMITH CORONA STERLING PORTABLE GREEN KEYS TYPEWRITER W/CASE

eBay