Samsung WA54R7200AV, DVG54R7200V Side-by-Side Washer&Gas Dryer Set Black

eBay