Gourmia GFD1650 Premium Electric Food Dehydrator Machine - WHITE 1 YEAR WARRANTY

Gourmia GFD1650 Premium - Food dehydrator - 480 W - white. Gourmia GFD1650 Premium - food dehydrator - white. Key Features and Benefits.

eBay